Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Rekrutacja 2012/2013: Ważne terminy dla kandydatów
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat

Kandydaci do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych muszą skorzystać z naboru elektronicznego
dostępnego na stronie: pila.edu.com.pl

Kandydat do szkoły składa w sekretariacie szkoły (pokój nr 11 – parter) wydrukowane podanie z elektronicznego systemu naboru ze strony www.pila.edu.com.pl

Kandydat do szkoły może zmienić decyzję o wyborze szkoły i przenieść dokumenty do ostatecznie wybranej szkoły

Kandydat do szkoły dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

Kandydat do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Jednocześnie dostarcza pozostałe dokumenty, tj.:
• 1 zdjęcie (podpisane na odwrocie),
• dokumentację zdrowotną,
• 3 koperty ze znaczkami,
• kserokopię aktu urodzenia

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły

Kandydat nieprzyjęty do szkoły składa oryginały dokumentów do szkół, które nie dokonały pełnego naboru

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

Kandydat do szkoły przyjęty w wyniku rekrutacji uzupełniającej potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej